Dernek Tüzüğü

1.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı, Spor Ekonomisi ve Teknolojileri Derneği’dir. Kısa adı ise EGZERSİZDER’dir.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İSTANBUL’dadır. Dernek yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü bölge, il ve ilçelerde  şubeler kurabilir ve temsilciler atayabilir.

MADDE 3: TANIMLAR

Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları  taşırlar:

Dernek: Spor Ekonomisi ve Teknolojileri Derneği, kısaca Egzersizder.

Tüzük: Spor Ekonomisi ve Teknolojileri Derneği’nin kısaca Egzersizder’in Ana Tüzüğü. Merkez: Madde 2’de belirtilen dernek merkezi.

Üyeler: Derneğin kurucu, asli, öğrenci ve şeref üyeleri.

Dernek Başkanı: Spor Ekonomisi ve Teknolojileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı.

MADDE 4: DERNEĞİN AMACI

4.1) Fitness, idman, dans, yoga, pilates, crossfit, zumba, yaşam koçluğu, mentorluk, psikoloji,  fizyoterapi, manuel terapi, diyetisyenlik, beslenme, sporcu beslenmesi, egzersiz beslenmesi, fitness  beslenmesi, idman beslenmesi, yarışma beslenmesi, psikolojik danışmanlık, rehberlik, koçluk, yaşam  koçluğu, insan kaynakları, kariyer planlama, yönetim becerileri, iletişim, beden dili, diksiyon, hitabet,  drama, medikal terapi, reklam adları ile tanımlanan faaliyetlerin daha geniş  kesimlere ulaşması için; tanıtmaya ve duyurmaya öncülük etmeyi, yurt içi ve yurt dışında mevzuata  uygun olarak özel ve tüzel kişilerle her türlü etkinliği ve işbirliklerini yapmayı, katkı sağlamayı, pazar  payını artırmayı; federasyon kurmaya, eğitim almalarını teşvik etmeyi, öncülük etmeyi, işbirliği  yapmayı; bu faaliyetlere ürün, tedarik ve hizmet zincirlerini kurmayı; çalışanların çalışma şartlarını,  sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmeyi; mesleki yeterliliklerini artırmayı ve sorunlarını  gidermeyi amaçlar. Ayrıca, her türlü sponsorluk anlaşmalarını yapmayı amaçlar.

4.2) İşbu tüzüğün 4.1 maddesi uyarınca tanımlanan faaliyetler kapsamında, özel ve tüzel kişilere mali  müşavirlik, muhasebe, hukuk, sigorta, sağlık, mimarlık, mühendislik, teknik servis, tasarım,  danışmanlık, yazılım, sosyal medya, satış, pazarlama, reklam, yönetim, tedarik, tedarik zincirleri ve  hizmetleri oluşturmayı ve vermeyi, çıkarlarının korunmasını, devletten vergi indirimi ve teşvikler gibi  destekler almasını; bu hizmetlerin verilmesi için mevzuat hükümlerine uygun şekilde özel ve tüzel  kişilerle her türlü işbirliğini yapmayı amaçlar. Ayrıca, bu faaliyetleri destekleyen sanat, edebiyat, her  türlü basın yayın (kitle iletişim araçları), kültür, sosyal, bilim, ekonomik, eğitim ve sportif faaliyetlerin  temsilcisi olan özel ya da tüzel kişilikleri maddi, ayni ve manevi desteklemeyi, katkı sağlamayı, tanıtmayı, duyurmayı, ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde özel ve tüzel kişilerle her türlü işbirliğini  yapmayı amaçlar.

4.3) İşbu tüzüğün 4.1 maddesinde tanımlanan faaliyetleri ve sektörleri, gelişen ve yeni teknolojileri,  eğitim sistemlerini ve programlarını takip etmeyi, geliştirmeyi; faydaları ve zararları hususunda  araştırmalar yaparak, bu faaliyetler ve sektörlerde mesleki yeterliliklerini artırmak için işbirlikleri yapmayı; ilgili konularda yeterlilik ve uzmanlık alanlarını oluşturmayı ve belgeli olarak ilgili  faaliyetlerde ve sektörlerde çalışmayı sağlamayı; topluma ve sektöre bilgilendirme yapmayı,

tanıtımına ve duyurulmasına öncülük etmeyi, katkı sağlamayı; mevzuata uygun olarak ilgili ve  yeterliliği olan kişilerin ilgili faaliyetler için beslenme eğitimi almalarını teşvik edip bu konuda  işbirlikleri yapmayı; yapacağı her türlü çalışmada yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişilerden her türlü  fon, her türlü bağış, her türlü maddi, manevi desteği almayı ve iş birlikleri yapmayı amaçlar.

DERNEK FAALİYET ALANI:

Fitness, idman, dans, yoga, pilates, crossfit, zumba, yaşam koçluğu, mentorluk, psikoloji,  fizyoterapi, manuel terapi, diyetisyenlik, beslenme, sporcu beslenmesi, egzersiz beslenmesi, fitness beslenmesi, idman beslenmesi, yarışma beslenmesi, psikolojik danışmanlık, rehberlik, koçluk, yaşam  koçluğu, insan kaynakları, kariyer planlama, yönetim becerileri, iletişim, beden dili, diksiyon, hitabet,  drama, medikal terapi, reklam adları alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 5: DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için:

5.1) Fitness, idman, dans, yoga, pilates, zumba, crossfit, beslenme, psikoloji, manuel terapi,  fizyoterapi, yaşam koçluğu, mentorluk, liderlik, yöneticilik, diyetisyenlik, psikolojik danışmanlık,  rehberlik, koçluk, insan kaynakları, kariyer planlama, yönetim becerileri, iletişim, beden dili, diksiyon,  hitabet, drama, medikal (Medical) terapi, reklam, sporcu beslenmesi, egzersiz  beslenmesi, fitness beslenmesi, idman beslenmesi, yarışma beslenmesi, crossfit beslenmesi  faaliyetleri içine giren ve bu faaliyetlere her türlü bağla bağlı olan sektörlerin gelişimi için mevzuata  hükümlerine uygun olarak amatör ya da profesyonel federasyonlar kurulması için her türlü çalışmayı,  her türlü ürün, hizmet, faaliyet, oluşumu tasarlayıp, tanıtıp hayata geçirir, bu konu da işbirlikleri  yapar. Özel ve tüzel kişilere her türlü destekte bulunabilir, tüzel kişilik kurabilir. Kurultaylar, zirve,  çalıştay, paneller, konferanslar, toplantılar, kongre ve seminerler yapabilir. Bu faaliyetler için sponsorluk desteği ve bağış alır. 

5.2) Dernek tüzüğünün 4.1 maddesinde tanımlanan faaliyetler kapsamında, özel ve tüzel kişilere bu  faaliyet alanlarında uzmanlaşma amacında olan hukuk hizmetleri verebilir, verdirebilir; bu faaliyet alanlarında özel sigorta  poliçeleri geliştirmeleri için her türlü sigorta şirketiyle iş birliği yapabilir; amaçlarına uygun olarak yeni  sigorta poliçeleri tasarımı yapabilir. Bu poliçelerin sigorta şirketleri tarafından kabulü için çalışmalar  yapabilir. Bu hizmetler için özel ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir.

5.3) Amaçlarına uygun olarak web sayfası, sosyal medya platformları ve  programlarını,sanatsal, kültürel, dans faaliyetini kurar; amaçlarına uygun olan her türlü sinema, tiyatro, stand-up, dans, oluşumunu destekler; her türlü araştırmayı yapar ve yayınlar; bilimsel  araştırma merkezleri, etüt merkezi kurabilir; laboratuvar açabilir; bu amaçla özel ve tüzel kişileri  maddi, aynı, manevi olarak destekler ya da iş birliği yapar. Bu faaliyetlerinden her türlü geliri elde  edebilir.

5.4) Dernek, amaçları doğrultusunda tüm özel ve tüzel kişilere kendi bünyesinde maddi, aynı, manevi  destek olmaya çalışır ve sponsorluk bulmaya gayret eder. Dernek, bu faaliyetleri için dışardan bağış  alabilir, özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.

5.5) Dernek, amaçlarına uygun tedarik, eğitim iş birlikleri, hizmet faaliyetleri için etüt merkezleri,  sosyal tesisleri, salonlar, pistler, parkurlar, alanlar, yapar ve mevzuata uygun olarak vakıf kurar, eğitim ve sağlık sistemleri ve merkezlerinin kurulmasına öncülük eder, destekler. Bu  faaliyetlerinden her türlü geliri elde edebilir. Bu faaliyetleri için özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.  Avrupa Birliği dahil her kurum ve kişiden bu faaliyetlerine ilişkin fon, yardım, bağış toplar (alabilir),  özel ve tüzel kişilerle her türlü işbirliğini yapar. Bu faaliyetlerinden gelir elde edebilir.

5.6) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için kamu spotları, reklam çekimleri, tiyatro oyunları, dans  gösterileri, ne sinema filmleri, stand up, radyo programları, YouTube programları, televizyon  programları, hazırlayıp yayınlar. Afiş, broşür, katalog ve her türlü görsel materyal bastırıp dağıtır.  Amaçları doğrultusunda her türlü ürün ve hizmeti tasarlar, üretir, ürettirir. Bu konularda iş birlikleri  yapabilir. Amaçları doğrultusunda olan bu faaliyetlere maddi, aynı ve manevi destekte bulunabilir.  Maddi ve aynı destek alabilir. Her türlü geliri elde edebilir. Bu faaliyetleri için özel ve tüzel kişilerle iş birliği yapabilir.

5.7) Amaçları doğrultusunda etüt merkezleri, aktivite merkezleri, sosyal tesisler, eğitim merkezleri, gösteri merkezleri, kurultay merkezleri,  konferans salonları, seminer salonları, eğitim salonları ve benzeri oluşumları kurup işletir. Bu  faaliyetlerinden her türlü bilimsel, sosyal, psikolojik, teknik, sosyal, fizyolojik, ekonomik ve farklı bilgi  ve verileri mevzuata, yasalara uygun olarak toplar ve amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır. Bu  faaliyetlerinde özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir ve her türlü geliri elde edebilir. 

5.8) Yeni üyelerin alınmasına çaba harcar.

5.9) Dernek içinde oluşturulacak komiteler, yönetim birimleri, ya da uzman kişiler aracılığı ile  toplumun tüm kesimlerinin dernek amacını gerçekleştirmesine katkıda bulunmasını kolaylaştırmak  için ve bu amaçlara ekonomik, sosyal, ve siyasal katkı sağlamak için konferans, kongre, sempozyum,  panel, gezi, piyango, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt,  anket, seminer, zirve vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve  çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar.

5.10) Broşür, afiş, poster katalog, bülten, dergi, gazete ve kitap bastırır ve yayınlar. Bu faaliyetler için  tüzel kişilikler kurabilir, satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Dernek üyelerini ya da  dernek dışından kişileri çalıştırabilir. Çalışanlara mevzuata uygun olarak sosyal hakları da dâhil olmak  üzere her türlü maaş, huzur hakkı, harcırah, yol parası, konaklama parası, yemek parası, ikramiye ve diğer ödemeleri yapar.

5.11) Sosyal medya sayfaları ve kanalları, web sayfaları, YouTube, tiyatro kurabilir, tiyatro  salonu, sinema salonu, dans salonu, gösteri salonu, sergi salonu, konser salonu, konferans salonu,  seminer salonu, kültür merkezi, müze, sergi salonu, açabilir, kurabilir, devir alabilir, işletebilir,  yönetebilir kiralayabilir ve bu faaliyetlerinden her türlü geliri elde edebilir. Bu faaliyetleri için  bünyesinde birim ya da tüzel kişilik kurabilir.

5.12) Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için faaliyetlerde bulunabilir.

5.13) Üyelerinin istirahati ve boş zamanlarını değerlendirebilmek amacıyla lokal, konuk evi,  misafirhane açabilir. Bu faaliyetlerinden her türlü geliri elde edebilir.

5.14) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar  üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.

5.15) Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için  vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bağış alabilir. Koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

5.16) Yurt dışında ve yurt içinde amacına uygun bir şekilde tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.

5.17) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar ve  yaptırır.

5.18) Kamu Kurum, Kuruluşları, Araştırma Merkezi, Üniversiteler, meslek yüksekokulları, ilk öğretim  okulları, özel ve tüzel kişilikler ile yurtiçi ve yurtdışında konu esasına göre iş birliği yapar ve yaptırır.

5.19) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,  ticari ve sanayi tüzel işletmeler kurabilir, satın alabilir, satabilir, işletebilir.

5.20) Pansiyon, konukevi, kafe, sosyal yardım merkezleri, eğitim ve danışmanlık merkezleri açar ve bu  faaliyetlerinden gelir elde edebilir.

5.21) Bilim Kurulu, eğitim kurulu ya da başka adlarla kurullar kurabilir.

5.22) Amaçları doğrultusunda amacına destek olabilecek özel ve tüzel kişileri aynı, nakdi ve manevi  olarak destekleyebilir.

5.23) Sinema, tiyatro, müzik, dans, stand up, radyo, TV programı, sosyal medya, yazarlık,  yönetmenlik, yapımcılık faaliyetlerini özel ve tüzel icracılarını aynı, nakdi, ya da manevi destekler.

5.24) Ödüller verebilir. Bu ödüllerin amacını, şeklini belirleyebilir. Ödül verilme aşamasını  düzenleyebilir.

5.25) Dernek, üyeleriyle sınırlı olmak kaydı ile yarışmalar düzenleyebilir.

5.26)Yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona  katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak. Mevzuat uygun olarak  amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında her türlü eğitim kurumunu kurar (kurabilir).

5.27) 4.1 maddesinde tanımlan faaliyetler için eğitim ve her türlü iş birlikleri yapar.

5.28) Dernek uygun gördüğü takdirde sporculara aynı ve nakdi destekte bulunabilir yada sponsor  olabilir.

5.29) Dernek her türlü faaliyetinden gelir elde eder bağış alabilir. Her türlü faaliyeti için bünyesinde  birimler kurabilir.

MADDE 6: DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları, eğitim durumları,  iletişim bilgileri ve uyrukları, ek formda belirtilmiştir.

 

MADDE 7: DERNEK AMBLEMİ

Derneğin amblemi ilk genel kurulda belirlenecektir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni  olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

  1. BÖLÜM – ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 8: ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı  kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma  hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip  olması da gerekir. Yurt dışında açılacak şubelere üye olan gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışındaki  temsilciler Türkiye’nin ve ilgili ülkenin yasalarına uygunsa, şeref üyelikleri için bu koşul aranmaz.

MADDE 9: ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

9.1) ASİL ÜYE: Derneğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile  haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, aidatlarını  zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin  toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

9.2) ÖĞRENCİ ÜYE: 18-25 yaşları arasında olmak ve öğrenci statüsünün devamı şartına bağlı olmak  koşuluyla dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile  haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday  olmak ve oy kullanmaktır; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, aidatlarını

zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin  toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir. Öğrenci üyeler, dernek üyelik aidatının sadece yarısını ödeyerek üyelik haklarına sahip olur.  Üyelik aidatlarının miktarının belirlenmesi kararı yönetim kuruluna bırakılmıştır. 

9.3) ŞEREF ÜYE: Bir şeref ve onur göstergesi olarak, çalışma ve yardımları ile egzersiz, fitness, spor,  idman, yarışma, dans, yoga, pilates, crossfit, manuel terapi, psikoloji, beslenme, yaşam koçluğu,  mentorluk, diyetisyenlik, psikolojik danışmanlık, rehberlik, koçluk, insan kaynakları, kariyer planlama,  yönetim becerileri, iletişim, beden dili, diksiyon, hitabet, drama, medikal (Medical) terapi, satış,  pazarlama, reklam, liderlik, yöneticilik, sporcu beslenmesi, egzersiz beslenmesi, fitness beslenmesi,  idman beslenmesi, yarışma beslenmesi, crossfit beslenmesi sektörünün gelişmesine ve büyük hizmeti

dokunanlara Yönetim Kurulunca verilir. Şeref üyeler Genel Kurul toplantılarına katılarak konuşma  yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur. Üyelik aidatı ödemeyeceklerdir. 

MADDE 10: ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir. 

10.1) Derneğe üye olabilmek için ilgili kişinin veya tüzel kişi temsilcisinin, Derneğin Tüzük hükümlerini  kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Dernek Üyelik Başvuru Formu” doldurmak sureti ile üyelik başvurusunu Yönetim Kurulu’na yazılı olarak elden iletmesi gerekir.

10.2) Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde karara bağlar ve neticeyi üyelik  talebinde bulunan kişiye yazılı olarak bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere  kaydedilir.

10.3) Yönetim kurulunda toplantıya katılanların çoğunluk oyu ile üyelik başvurusu kabul  edilir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu hangi yönde ise o karar alınmış olur. 

10.4) Kişinin dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Üye Kayıt Defteri” ne kimliği işlenir.

10.5) Üyelik başvurusunun reddi kararına karşı Yönetim Kurulu’na itiraz dilekçesi verilebilir. Üyelik  reddi kararı itiraz edildiği takdirde, genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

10.6) Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 11: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.

11.1) Üyenin ölümü:

Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.

11.2) Üyelikten ayrılma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi  yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe  olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

11.3) Üyelikten çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

11.3.1) Başkan veya başkanın yetkilendirdiği dernek yetkili kurullarınca verilen görevlerden sürekli  kaçınmak ve derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek, dernekten çıkarılma nedenidir.

11.3.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve dernek ana tüzüğü hükümleri ile genel kurul ve  yönetim kurulu kararlarına aykırı davranmak, dernekten çıkarılma nedenidir.

11.3.3) Yetkisi olmadığı halde dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, derneği borç ve yükümlülük  altına sokmak, dernekten çıkarılma nedenidir.

11.3.4) Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,  dernekten çıkarılma nedenidir.

11.3.5) Üye, üyelik aidatını 6 ay ödemediğinde üyeliği sona erer. Yönetim kurulu, üyelik aidat  miktarlarını her zaman değiştirme yetkisine sahiptir.

11.3.6) Derneğin faaliyetlerini engellemek veya dernek itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, yazılı  beyanlarda veya sair davranışlarda bulunmak, dernekten çıkarılma nedenidir. Genel kurul, üyeliğe  kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

MADDE 12: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Tüzüğün 11.3 maddesinde sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, çıkarılan üye kendisine  bildirilen karara karşı itiraz edebilir, Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son  kararı verir. Ayrılan ya da çıkarılan üyenin aidat borçları ödenmediği takdirde  Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 

III. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 13: ORGANLAR

Derneğin üç (3) zorunlu organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

13.1) Genel Kurul

13.2) Yönetim Kurulu

13.3) Denetim Kurulu

Dernek, gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu kararı ile yeni kurullar kurabilir ve gerekli gördüğü  hallerde fesih edebilir. Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.  Dernekler zorunlu organlar dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu  organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez;  eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin,  derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernek yönetim kurulu Başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcıları, sayman, yönetim kurulu asil ve  denetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri maaş, huzur hakkı, harcırah, yol parası, konaklama  parası, gündelik ve benzeri ödeme alabilirler. Ancak bu görevlerde kamu görevlileri var ise ancak  mevzuata uygun ödemeler alabilirler.

MADDE 14: GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu her üç (3) yılda bir eylül ayında olağan olarak toplanır ve üyelerinin salt  çoğunluğun katılması ile Dernek merkezi ya da derneğin adresinin bulunduğu il sınırları içindeki farklı bir yerde yapılır.

MADDE 15: GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

15.1) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini  düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan  üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar.

15.2) Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü,  saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak  bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek  veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk  sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı  da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

15.3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu  durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun  olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde  yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

15.4) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

15.5) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin  tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu  şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

16.1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin  feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının  ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

16.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı  yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya  yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca  düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı  sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya  görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı  sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

16.3) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman  seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına  aittir.

16.4) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine  kimliklerini göstermeleri ve hazirunun listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

16.5) Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan  üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması  zorunludur.

16.6) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Şeref  üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde,  tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

16.7) Genel Kurulda, Başkan ve başkanın aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu  üyelerinin seçimleri gizli oy, diğer konulardaki kararlar ise açık oy usulünce oylanır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

16.8) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar  veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin  bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

16.9) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük  değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

16.10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile  yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu  başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim  kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 17: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar beklenilmesinin mümkün  olamayacağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda,  aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde  toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısın beşte bir (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu, 17.2) Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda salt oy çoğunluğu ile alacağı kararı, 17.3) Denetim Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda salt çoğunlukla alacağı kararı,

17.4) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaki yöntem ve ilkelere göre  yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 18: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları  almak,

18.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini  görüşüp onaylamak,

18.3) Çalışma dönemi başkan ve başkanın aday gösterdiği Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu asil ve  yedek üyelerini seçmek,

18.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider  çizelgelerini; Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini  ibra etmek,

18.5) Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara  bağlamak,

18.6) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,

18.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar  hakkında karar almak,

18.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki  vermek.

18.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla  işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak.

18.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

18.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine  getirmek,

18.12) Sağlanacak gelirlerin Başkan ve Yönetim Kurulu kararlarına ve ilgili yasal mevzuata uygun  kullanılmasını takip etmek.

MADDE 19: YÖNETİM KURULU

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yönetim kurulu, deneğin yürütme ve temsil organdır. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından 3  yıllık süre için seçilir. Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilmiş yirmi bir (21) asil ve beş (5) yedek  üyeden oluşur. 

19.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar  nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden  seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu üyeleri, Dernek  Genel Kurulu tarafından üç (3) yıllığına seçilir. Üç yıllık görev süresi, Genel Kurul toplantısının sona  ermesinden sonra başlar.

MADDE 20: YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Genel kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında yönetim kurulu üyeleri  arasından yönetim kurulu başkanını seçer. 

20.2) Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı  yapabilir.

20.3) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan  üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması  halinde de uygulanır.

Dernekler elektronik ortamda yapılacak genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler

üzerinden yapabilirler. Söz konusu sistemlere işlenecek veriler, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak işlenir ve muhafaza edilir. Genel kurul yapılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında ve genel kurul ilanında genel kurulun hangi yöntemle yapılacağı belirtilir. Elektronik ortamda alınacak yönetim kurulu kararları fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak tarih ve sıra sayısı ile elektronik ortamda saklanır.

Kanunda, Türk Medeni Kanununda, bu Yönetmelikte ve derneklerin kendi tüzüklerinde yer alan genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının fiziki ortamda gerçekleştirilmesine yönelik bütün usul ve esaslar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir. Elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantılara ilişkin her türlü bilgi, belge ve kayıt dernek tarafından muhafaza edilir. Elektronik ortamda yapılacak dernek genel kurul veya yönetim kurulu toplantılarına katılacak üyeler sisteme, güvenli elektronik imza veya iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi kullanarak giriş yaparlar. Kullanılacak elektronik sistemlerin, fiziki ortamda yapılan toplantılardaki divan oluşturma, oylama, söz alma, önerge verebilme ve benzeri tüm işlemlerin elektronik ortamda da yapılabilmesini sağlayan tasarım, yedekleme ve mevzuata uygun arşivleme kapasitesine; yetkisiz erişimlere vesaldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olması gerekmektedir. Fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların mevzuata aykırı yapılması durumunda uygulanan yaptırımlar elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir.

20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanı’nın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve  çalışmalarını yapar.

20.5) Yönetim Kurulu Başkanının, başkanın başkanlık yapmasında dönem sınırı yoktur. Bir veya birkaç  dönem ara verdikten sonra da tekrar Başkanlık görevi yapabilir.

MADDE 21: YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları  almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Derneği temsil etmek. 

21.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini  hazırlamak ve uygulamak,

21.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak, 21.5) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir 21.6) Genel Kurul Toplantıları’nın tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

21.7) Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim ve denetim kuruludur. Zorunlu organları  dışında başka kurullar da oluşturmak. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve  sorumlulukları devredilemez.

21.8) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işleme son vermek.

21.9) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesiyle yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin  çalışmalar yapıp, gereken tasarıları genel kurulun onayına sunmak. 

21.10) Genel Kurul Toplantıları’nda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği dernek  malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

21.12) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 21.13) Genel Kurulun yetki vermesi halinde taşınmaz mal satın almak veya taşınmaz mallarını satmak. 

21.14) Genel Kurulun yetki vermesi halinde derneğin federasyona katılması ve ayrılmasını  kararlaştırılmak, yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen  görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

MADDE 22: DENETİM KURULU

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından, Denetim Kurulu Dernek içi denetim  görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri  ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Denetim Kurulu, Genel Kurulda üç (3) yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

22.2) Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, kendi  başkanının çağrısı üzerine toplanır, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine de denetleme yapabilir.  Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.

22.3) Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde  yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 23: DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği  belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların  mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen  esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde  yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

MADDE 24: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,  bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız  denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan  kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya  Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına  denetim yaptırabilir.

  1. BÖLÜM – YÜRÜTME BİRİMİ

MADDE 25: UZMAN DANIŞMANLAR

Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile  özelliği olan konularda Danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak ekonomi politikaları,  hukuk, mali konular, eğitim, halkla ilişkiler, sanat, tıp, bilim, yazılım, satış, pazarlama, reklam,

beslenme, basın ve benzer ve sosyal niteliği olan alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman  Danışmanlar başkanın yönetiminde çalışabilirler. Mevzuata uygun olarak sosyal hakları ile birlikte  maaş, huzur hakkı, harcırah, gündelik ya da başka adlar altında ücret alabilirler.

MADDE 26: YÖNETİM VE HİZMET KOMİTELERİ

Dernek amaç ve hizmet konularında başkana yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli yönetim ve  hizmet birimleri kurulabilir. Geçici ve sürekli hizmet birimleri ve çalışanları Dernek Başkanını kararı ile  seçilirler.

Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının karar almalarına ya da  Yürütme Birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma, anket ve benzeri incelemeleri yapmak,  önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler. Bu  çalışmalarından dolayı mevzuata uygun olarak sosyal hakları ile birlikte her türlü ödemiyi alabilirler.

MADDE 27: YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ

Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme Birimi görevlileri  başkan tarafından atanabilir. Yürütme Birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve  sorumlulukları genel kurulca belirlenir. Mevzuata uygun olarak sosyal hakları ile birlikte maaş,  prim, bonus, harcırah, ikramiye alabilirler.

MADDE 28: DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim  kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube  kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Dernek  gerekli gördüğü hallerde genel merkez yönetim kurulu kararı ile şube yada şubeleri kapama yetkisine  sahiptir.

MADDE 29: ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde  bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin  sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 30: ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek, denetim  kurulu ise üç asil ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın  öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

MADDE 31: ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE

GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

31.1) Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay  önce bitirmek zorundadırlar.

31.2) Şubelerin olağan Genel Kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca  belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

31.3) Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün  içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

31.4) Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez Genel Kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile  şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan  üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube Genel Kurulunda seçilecek delegeler  aracılığı ile genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez  Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege  seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim  Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 32. TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla  temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi  veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel  kurulunda temsil edilmez.

  1. BOLÜM – MALİ HÜKÜMLER

 

MADDE 33: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 22 Eylül’de başlar takip eden sonraki yıl 22 Eylül’de sona erer. İşletme  hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda her yılın (22 Eylül) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da  belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,  her yılın (22 Eylül), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini  esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 34: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

34.1) Yıllık aidat (Üyelik aidatı): Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı  süresince ödenmesi zorunlu aidat. Aidat dönemleri ve miktarı yönetim kurulunca belirlenir

34.2) Şube aidatı: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından üyelerden tahsil  edilen aidatın %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

34.3) Yararlanma Payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların dernek,  lokallerinden, tesislerinden, işletmelerinden ve eğitim merkezlerinden yararlanmak istedikleri  takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar,

34.4) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır  değerler gelirleri,

34.5) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu  Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

34.6) Ortaklıklar, İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

34.7) Dernek mal varlığından elde edilecek gelirler,

34.8) Proje gelirleri

34.9) Eğitim ve kurs iş birlikleri, seminer, konferans, çalıştay, kongre, panel gibi faaliyetlerden elde  edilecek gelirler.

34.10) Her türlü danışmanlık, hizmet, tedarik çalışmalarından elde edilecek gelirler

34.11) Konser, etkinlik, yarışma, kermes, kamp, gezi, yemek, davet, gösteri, dans, tiyatro, stand up,  reklam, sinema, kitap, dergi, gazete, bülten, radyo, TV, YouTube, sosyal medya, fotoğraf, moda,  turnuva, eğlence, piknik, sergi çalışmalarından elde edilecek gelirler.

34.12) Özel ve tüzel kişiliklerle yapılan her türlü is birliğinden elde edilecek gelirler

34.13) Özel ve tüzel kişilerden, Avrupa fonlarından, özel ve tüzel kişiliklerin fonlarından, resmi  kuruluşlardan gelen her türlü fon, yardım ve ödüllerden elde edilen gelirler.

34.14) Diğer gelirler.

MADDE 35: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Üyelik aidatının tamamı üyelik başvurusunun kabulü bildirimi sırasında alınır.

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya  hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile  yapılır.

Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi  Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler  harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler  Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya

kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği  EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası  taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik  sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form  veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de  gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve  yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya  kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda  Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de  belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,  imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek  tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim  Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki  belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi  düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde,  verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca,  gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer  belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve  tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 36: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler  Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden  başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına  düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter  tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu  hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı  toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu  deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen  evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden  evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu  deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade  edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri  yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması  durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile  bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama  Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il  dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene

kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye  Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

  1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

MADDE 37: ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin üçte  ikisinin (2/3) ilk toplantıda hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci  toplantıda üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Ancak ikinci toplantıya katılan  üyelerin sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının 2 kattından az olamaz. Tüzük değişikliğine  ilişkin kararlar her iki toplantıda da 2/3 oy çokluğu ile alınır.

MADDE 38: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu konuda Dernekler Kanunu  hükümlerinin öngördüğü usuller uygulanır. Derneğin feshi halinde, derneğin mevcut mal varlığı aynı  veya benzer amaçlı bir derneğe ya da vakfa bağışlanır. Bu karar nezdinde derneğin mal varlığı Genel  Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip  bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu  çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı  ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin  üçte iki (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin fesihi Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde ilçe kaymakamlığına yazıyla bildirilir.

MADDE 39: YÖNETMELİKLER

Dernek Ana Tüzüğü hükümleri hakkında Yönetim Kurulu serbesttir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nun  hazırlayacağı yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

MADDE 40: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu Ana Tüzük’ün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni  Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 41: YÜRÜTME

Bu Ana Tüzük’ün hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 42: DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim  kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında  olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile  karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 43: KURUCULAR KURULU

Derneğin resmi kuruluşunda yer alan, gerekli fikirsel, fiziki ve dokümantasyon ile  derneğe davet edilecek kişilerin belirlenmesi ve davetlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarında bulunan  ve derneği kuran yer alan kişileri ifade eder. Kurucu üyeler, yönetim kurulunun verdiği yazılı yetki çerçevesinde dernek amacını  gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlerle ilgili başkan ve yönetim kuruluna raporlar hazırlar. Dernek  kurucu üyeleri, dernekle ilgili her konuda istek, şikâyet veya talebi başkan ve yönetim kuruluna  iletebilir. Dernek kurucuları, derneğin amacına  uygun olarak derneğe uzman, danışman veya farklı şekillerde hizmet edebilir, çalışabilir. Her türlü üyelik hakkına sahiptir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır;  yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet  konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü  sürdürmek ilkelerini içerir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Geçici Madde 1: İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Nevzat Yıldız

          Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

 

  • Cuma Karabaş

          Geçici Başkan Yrd.

 

  • Gülbaran Meral

          Geçici Sekreter

 

  • Kemal Enes İnci

          Geçici Sayman

 

  • Mehmet Ören

          Kurucu Üye

 

Bu tüzük 43 (Kırk Üç) maddeden ibarettir.

This will close in 20 seconds